תקנות החשמל

תקנות החשמל (העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך)

תקנות משק החשמל (קוגנרציה) (תיקון), התשע"ב - 2012

תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון) (תיקון), התשע"א - 2012

תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון) (תיקון), התשע"ב - 2012

תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה), התשס"ב - 2001

תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות), התשס"ג – 2003

תקנות התכנון והבניה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל), תשנ"ח- 1998(140

תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ב - 2002

תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ב- 2002

תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג - 2003

תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך) (תיקון), התשס"ח - 2008

תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1,000 וולט) (תיקון), התשס"ח - 2008

תקנות משק החשמל, (דרכים ותנאים למתן רישיון חלוקה), התשס"ח - 2008

תקנות משק החשמל (תשלום מופחת לנכים המקבלים קצבת זקנה לנכה), התשע"א - 2011

תקנות החשמל (התקנת מתקן פוטו-וולטאי), התשע"ד-2014

תקנות משק החשמל (תשלום מופחת לזכאים שונים) (תיקון), התשעה-2015

תקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל), התשע"ה – 2015

תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעל רשיון) (תיקון מס' ---), התשע"ד-2014

תקנות החשמל (מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשע"ב - 2012

תקנות החשמל (התקנת רשתות חשמל עיליות במתח עד 1000 וולט),תשנ"ה-1995

תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), התשס"ט - 2008

 

 

 

הרשמה להתאגדות צרו קשר
א ב ג ד ה ו ש
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31